Adatvédelmi tájékozató és információ a szerzői jogról

Köszönöm, hogy a www.ismerdmegmagad.net oldalra látogatott. 

A Honlap látogatása és használata tekintetében jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek az irányadóak, amelyeket Ön a Honlap használatával, valamint látogatásával elfogad, és magára nézve kötelezőnek ismer el.

Amennyiben nem fogadja el, kérem, azonnal hagyja el a Honlapot és hagyjon fel annak használatával.

A személyes adatok védelme

Bármely, a Honlap használata során a Honlap készítőjének és üzemeltetőjének (továbbiakban együtt: Szolgáltató vagy Adatkezelő) tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt adatvédelmi szabályzat rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kezel.  Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Adatkezelőhöz, úgy kifejezett, egyértelmű, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt nyilvántartsa és kezelje. Adatkezelő az Ön adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél számára kizárólag a törvényben meghatározott esetekben továbbítja.

Az adatkezelő személye

Az Adatkezelő adatai:

-     Adatkezelő neve: Szigethy Kriszitna

-     Adatkezelő címe: 1067 Budapest, Csengery utca 51.

-     Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36 (30) 39 70 725

-     Adatkezelő e-mailcíme: ismerdmegmagad@gmail.com

-     Adatkezelő internetes elérhetősége: www.ismerdmegmagad.net

Az adatkezelés célja

Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és az által a cél elérésére alkalmas.

Adatok törlése és archiválása

Az Adatkezelő – az Infotv. rendelkezéseivel összhangban – a személyes adatot törli, ha

-    kezelése jogellenes;

-    Ön / érintett kéri;

-    azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Ön / érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését Ön/ érintett írásban kérheti.

Az Önök / érintettek jogai és érvényesítésük

1. Tájékoztatáshoz való jog

Önök / érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Ön / érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Ön / érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – Ön / érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

2. Helyesbítéshez való jog

Ön / érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse, vagy ha ez lehetséges saját maga elvégezze.

3. Törléshez és tiltakozáshoz való jog

Ön / érintett kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő Önt / érintettet a törlésről tájékoztatja. Ön / érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét az Adatkezelőnél nyújthatja be. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Önt / érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Ön / érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és Infotv., valamint a Ptk. alapján érvényesítheti jogait. Ön / érintett személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és kérheti annak vizsgálatát arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint felelős. Ön / érintett kérése esetén az Adatkezelő a jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatást ad.

Szerzői Jog / Védjegyek / Szellemi Alkotások

A Honlapra feltöltött tartalom, a Honlapon megjelenő bármely – akár formálisan levédett, akár jelenleg levédés alatt álló, akár még be sem jelentett vagy formálisan le nem védett - szellemi tulajdont (védjegy, ipari minta, szerzői mű, stb.) – valamint a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás, így különösen szövegek, reklámszövegek, szlogenek, grafikák, koncepció, vagy annak jellemző eleme, a koncepció alapján készített terv, vázlat, bármilyen grafikai, vagy tipográfiai megoldás, ötlet, audio-,video anyag stb. (továbbiakban Szellemi Alkotás) Szolgáltató, vagy harmadik személyek kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, és azok valamennyi szerzői – személyhez fűződő és vagyoni – jogának jogosultja. A Honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás jogosulatlan használata szerzői jogot, védjegyjogot és más jogokat is sérthet. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem szerez semmilyen jogot a tartalomra, Szellem Alkotásra nézve, és a Honlapra feltöltött tartalmat csak az itt engedélyezett módon használhatja fel. Minden, itt nem szabályozott felhasználási mód a Honlap tulajdonosának előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve.

A jogellenes felhasználás a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári- illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A Honlap tulajdonosa követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Szavatosság és felelősség – kizárás, Információ

A jogszabály által előírt rendelkezések betartásán túlmenően nem szavatolunk azért, hogy a Honlapra feltöltött tartalom teljes, hasznos, időszerű; nem felelünk a használóhoz továbbított tartalom teljességéért, továbbá a tartalom hibáiért, hiányaiért, a benne levő tévedésekért. Hasonlóképpen nem vállalunk felelősséget az adat- vagy információtovábbítás bármely okból történő megszakadásáért sem. A Honlapon található információk tájékoztató jellegűek. A Honlap tulajdonosa nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Honlap és a Honlapra feltöltött tartalom a feltöltés időpontjának készültségi fokán áll, a tartalom sem minőségi, sem egyéb kellékeiért felelősséget nem vállalunk. Kizárjuk a felelősséget az üzleti hasznosíthatóságért, és azért, ha a Honlapra nem általunk feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne, továbbá - a jogszabályok által megengedett körben - kizárjuk a felelősséget azért, ha a Honlap és a Honlapra feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne. Kizárjuk a felelősséget különösen a harmadik személyek magatartásából (pl. a Honlapon szereplő adatok módosítása) eredő károkért. Kizárjuk a felelősséget a harmadik fél által feltöltött tartalmakért. Nem vállalunk továbbá felelősséget az Internet szolgáltatás, vagy a számítógépes eszközök működéséért, melyeket a Honlap megtekintésére használ. Nem vállalunk felelősséget azért sem, hogy a Honlap kompatibilis az Ön számítógépével. Nem vállalunk felelősséget a Honlap és a tartalom használatából vagy a használat meghiúsulásából eredő semmilyen kárért, így többek között az előre nem látható károkért, a következmény- károkért, ideértve az elmaradt hasznot, az adatvesztésből, vagy a szolgáltatás megszakadásából eredő károkat, még abban az esetben sem, ha kifejezetten felhívták a figyelmünket az ilyen károk bekövetkezésének a veszélyére.

Ön tisztában van azzal, hogy a Honlapot, beleértve annak tartalmát, Ön a saját felelősségére használja. Ha Ön nem elégedett a Honlappal, vagy annak tartalmával, kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a Honlap használatával

A Számítógép Merevlemezén Automatikusan Elhelyezhető Információ

Honlapról történő letöltésekor kisméretű adatfájlokat (cookie) telepíthet a felhasználó, Igénybe vevő számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ilyen esetekben a webszerverünk olyan nem személyes információkat rögzíthet, mint például a látogatásának napja és időpontja, letöltött dokumentumok, a mi Honlapunkra küldő weboldal címe, használt böngészőprogram (Internet Explorer, Firefox, GoogleChrome stb.), az operációs rendszerének a típusa (Windows, Mac OS), vagy az internetes hozzáférhetőségének a szolgáltatója.). A legtöbb böngészővel lehetősége nyílik arra, hogy a cookie-kat törölje a számítógépéről, megakadályozza azok telepítését, illetve hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt a cookie tárolásra kerül az Ön gépén. Kérjük, szíveskedjék böngészője használati utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhatja Önt honlapunk teljeskörű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltenie valamilyen alkalmazást vagy át kell állítani valamilyen biztonsági beállítását ahhoz, hogy a Honlapon lévő valamely információhoz hozzáférhessen.

Vegyes Rendelkezések

Amennyiben jelen Használati Feltételek, valamint Adatvédelmi Tájékoztató valamely rendelkezését nem alkalmazzuk, vagy nem érvényesítjük, az nem minősül a Használati Feltételek adott vagy más rendelkezésében foglalt jogról való lemondásnak. A joglemondás csak kifejezett és írásba foglalt nyilatkozat útján hatályos, és az adott jogról való lemondás nem tekinthető más jogról való lemondásnak.